Interested?
Hell yes 20.00%
T H O C C R O C C
1 20.00%
Yes, perhaps 20.00%
Albino
1 20.00%
No, prefer not 20.00%
MizarLuke
1 20.00%
Hell no 40.00%
draba, Hakon
2 40.00%
Total: 5 votes 100%